top of page

 Členové spolku se zavázali dodržovat společný morální kodex živých pravidel, které jsou základem tohoto společenství.

Díky tomu není potřeba žádných etiket typu Bio, nebo podobně. Podmínkou členství je dodržovaní jak morálních pravidel

a ochota pracovat na vlastním zušlechtění, tak spolupráce s přírodou v souladu s jejími zákony. 

Takové společenství může růst, protože je postaveno na zdravém základu pravdy,  poctivosti, osobní zodpovědnosti, vzájemné pomoci, touhy budovat společně dobré a užitečné.

Všichni kdo by chtěli porušovat kodex a používat destruktivní principy lži, podvod, nepřejícnost, závist, obohacení se na úkor druhého, atd. nestanou se členy, nebo budou při porušování vyloučeni.

To nám zaručí férový přístup, a pravdivé informace o produktech, hospodaření, spravedlivé ceny atd.

Jsou určité věci v hospodářství, o kterých už dnes víme, že jsou špatné, (chemie v potravinách i přírodě, genetická modifikace, monokultury, nedůstojné podmínky pro život zvířat a jiné, které nepoužívají naši členové) avšak cesta jak hospodařit správně má se neustále vyvíjet, společně s naším poznáním a budováním vztahu k přírodě a jejím tvorům.

Proto je i cest jak hospodařit v souladu s přírodou nespočet, od učení se pozorováním přírody samotné, po moudrosti našich předků, přes permakulturní principy atd. Z toho všeho můžeme vycházet a prožitím se učit stále harmoničtějším

a lepším způsobům.

„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.“

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

„Škola je dílna lidskosti, kdež lidé mladí a suroví bývají ku přijetí plných pravých obrysů vzdělávání, aby nezůstali pařezy, nýbrž stali se živými obrazy Boha, tvory Tvůrci nejpodobnějšími.“

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

„Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť "nebude-li současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu..."“

„Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“

J.A.Komenský

„Semena nejsou ještě plody.“

„Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku.“

„Neboť všechno, co je spořádáno, zachovává svůj stav neporušený potud, pokud zachovává řád. Opustí-li řád, chřadne.“

„Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost.“

„Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme důvěřovat, ale nikdy těm, kteří byli mocí donuceni nebo lstí získání.“

„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“

„Majetek jistou starostí, hodnosti prázdným dýmem, rozkoše sladkým jedem, osidly našeho zla. Dokud to lidé nechápou, honí se za stíny bez věcí, a rozplývají se oddáni svým nicotnostem sami v nic.“

„Každá práce celého člověka vyhledává.“

„Člověk vycvičený rozumem a uměním, ale bez mravnosti, podobá se zlaté pochvě, v které se drží olověný meč.“

„Čemukoli vyučuješ, hleď aby jasná pravda byla.“

Jan Pavel II.

„Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností.“

Seneca

„Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.“

Abraham Lincoln

„Nezasahujte ničím do ústavy. Ta musí být hájena, neboť ta je jediným strážcem našich svobod.“

„Svoboda bez poslušnosti je zmatek a poslušnost bez svobody je otroctví.“

Benjamin Franklin

„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“

„Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu ani bezpečnost.“

„Svoboda je nerozlučně spojena s odpovědností.“

George Bernard Shaw

„Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.“

„Jenom si navykněte šlapat po právech svých bližních, a ztratíte ducha vlastní svobody, a budete zralí stát se poddanými prvního úskočného tyrana, který se mezi vámi zvedne.“

Epikúros ze Samu

„Největším ziskem na soběstačnosti je svoboda.“

Voltaire

„Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život.“

Crispus Caius Sallustius

„Jen málokteří chtějí svobodu, většina chce spravedlivé pány.“

Josef Čapek

„Kázeň není k tomu, aby spoutával svobodu, nýbrž aby jí dávala vznik.“

Tranquillus Gaius Suetonius

„Ve svobodném státě musí být svoboda řeči a svoboda myšlení.“

Johann Wolfgang von Goethe

„Svobodu si zasluhuje jen ten, kdo o ni každodenně bojuje.“

Paulo Coelho

„Milujeme-li to, co děláme, měníme otroctví ve svobodu. Jestliže nemůžeme milovat, je lepší se vším hned přestat.“

Jan XXIII.

„Mír je prázdné slovo, neproměňuje-li se v řád založený na pravdě, vybudovaný podle požadavků spravedlnosti, prohloubený a naplněný opravdovou láskou a konečně uskutečňovaný ve svobodě.“

Jean Jacques Rousseau

„Vlast nemůže existovat bez svobody, svoboda bez ctnosti a ctnost bez občanů.“

George Orwell

„Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne.“

„Vrcholem veškerého kacířství je zdravý rozum.“

„Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala.“

 

 

 

Zákon zpětného působení 

Zákon setby a sklizně zvaný také zákon akce a reakce - co člověk vytváří svým chtěním, přáními,myšlenkami,slovy a činy, to mnohonásobně sklidí.

Viz přísloví: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Platí to samozřejmě i pro půdu: jak se k ní chováme, tak se nám časem odvděčí. O co pečujeme, to trvale sílí, pak to přirozeně můžeme i lépe využívat. Každý hospodář ví, že když půdu pohnojí, to, co z ní vyroste, bude silnější. Každá myšlenka, každé slovo a každý čin, jsou s námi spojeny neviditelnými vlákny…jako semena, která vyrostou ve zralý plod, se k nám vše vrací, abychom mohli poznat, jaká byla naše setba.

Zákon tíže

   Vše co je oživující je lehké a stoupá vzhůru , co ztrnulé je těžké a klesá dolů.

když se člověk správně rozvíjí ke světlu(k morálce, cti dobru...) - stává se světlejší ušlechtilejší a jeho vibrace jsou čistší a rychlejší.Jeho rozhled se rozšířuje.

v opačnem případě u pohodlnosti, lenosti, lhostejnosti a neochotě se vyvíjet, závistlosti na čemkoliv a jiných slabostech a necnostech, dochází k postupnému zpomalování jeho duchovních vibrací .

Vše co je vibračně pomalé je i hutné a těžké,a klesá dolů. U člověka se tímto klesáním současně zužuje i úhel jeho rozhledu a chápání.  

Zákon přitažlivosti stejnorodého

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá

Všechno ve stvoření je magnetické. Tudíž dochází k přitahování stejnorodého (stejné podstaty) a odpuzování cizorodého.

V každém okamžiku někoho nebo něco přitahujeme,či jsme někým nebo něčím přitahováni

( jsou to myšlenky,věci, lidé, situace, emoce, strachy, důvěra...).

V přirozeností člověka je stále něco chtít, což nás formuje a tím se utváří naše touhy, sny, přání, z nichž pak vznikají sklony, žádosti které postupně utváří náš charakter. (vyzařování,osobnost,energii,vibrace,auru).

Dobro přitahuje dobro, zlo zase jen zlo...Všechno naše chtění, myšlenky, slova i činy vibrují na určité frekvenci. Tyto frekvence jsou dnes již měřitelné fyzikálními přistroji (aurakamera,...)

rezerva:

Na základě zákona přitažlivosti stejnorodého k sobě magneticky přitahují všechno, co má podobnou vibraci. Proto vše co v sobě živíme at je to láska, pokora, ohleduplnost, nebo závist , úzkosti,sobectví,bezohlednost,touha po moci, touha po ukojení svých žádostí, závislostí,pomsta, nenávist.., k sobě neustále přitahuje vše stejnorodé, zesiluje a formuje nás i naše okolí. 

bottom of page