top of page

HOSPODÁŘI ZEMĚ ČESKÉ

POSLÁNÍ SPOLKU

  

 • obnovení soběstačnosti naší země a jejího zachování pro další generace,

 • podpora zdravého způsobu hospodaření,

 • znovuvytvoření úctyplného vztahu k půdě a

 • prohloubení harmonické spolupráce s přírodou i mezi lidmi,

 • morální ozdravění společnosti.

Toto své poslání spolek naplňuje zejména tím, že usiluje o to:

 1. vytvořit zdravé a silné společenství, založené na harmonickém soužití a spolupráci, podle zákonů Božích a přírodních zákonů z nich vycházejících                                                                                            JAK TOHO DOSÁHNEME?    vzájemnou spolupráci členů jednajících v souladu s těmito zákony. Tyto podmínky zde neposkytnou místo pro sobectví a klam, a člověk místo toho aby své síly vyplýtval na konkurenční boj, může energii vložit do vzájemné spolupráce a společného vývoje .

 2. vytvořit společenství založené na morální odpovědnosti jedince, vůči druhým a přírodě            JAK TOHO DOSÁHNEME?   důsledným dodržováním stanovených závazných principů a pravidel, přijetím hmotné odpovědnosti, vlastním příkladem, prací na sobě.

 3. vytvořit společenství, jenž dovede prosadit, uzdravit a narovnat pravidla pro hospodaření, přístup k půdě, zvířatům a přírodě                                                                                                                    JAK TOHO DOSÁHNEME?  pevnými morálními postoji, růstem členské základny a jejího vlivu

 4. pomoci hospodářům členům se zviditelnit, propojit a spolupracovat, aby obstáli v dněšním agresivním tržním prostředí                                                                                                                             JAK TOHO DOSÁHNEME?    následujícími body:

 5. vytvořit internetový informační portál ke komunikaci mezi hospodářem a spotřebitelem

 6. informování a vzdělávání společnosti                                                                                                          JAK TOHO DOSÁHNEME? :  šířením informací o zdravém způsobu hospodaření, ale i o škodlivých formách hospodaření. Vedení dětí i mládeže k poznávání přírody a zodpovědnému hospodaření v krajině, formou workshopu, přednášek, vzdělávacích výletů.

 7. podpora a propagace lokálního a zdravého hospodaření v souladu s přírodou

 8. získávání míst pro distribuci a prodej potravin a výrobků

 9. vytvoření vlastní značky výrobků typu bio, nezatížené takovým množstvím kontrol a paragrafů

 10. postupné získávání a obnovu půdy, lesů, vod, atd...

 11. poskytnutí půdy českým hospodářům, těm co mají úctu a lásku k naší vlasti, zemi a národu.

 12. výsledkem bude návrat krásy a harmonie do přírody i mezi lidi

FUNGOVÁNÍ SPOLKU

 Každá společnost musí mít jako základ svého fungování pravidla, kterými se řídí. Pokud mají tato pravidla přinášet harmonii a uzdravění, musí být odrazem Nejvyššího Řádu, tedy Božího Řádu (v přírodě se projevuje přírodnímy zákony), který jako jediný může všem lidem zajistit spravedlnost, dokonalost a spokojenost všech, kteří ho dobrovolně, bez podmínek dodržují.

   Tento dobrovolně přijatý řád se tak pro člověka stává závazným a tím

i vymahatelným. Jeho přijetí je podmínkou vstupu do spolku Hospodářů země české, trvání členství i podmínkou spolupráce s tímto spolkem. 

bottom of page